kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

Nb: de meest recente nieuwsbrieven staan onderaan

 

25 maart 2017

Vrijdag hadden Henk, Niek en Pieter een nuttig en plezierig overleg met wethouder Rorink en twee ambtenaren. We hebben uitgelegd wat belangrijk is voor de bijna zestig gezinnen die we als werkgroep vertegenwoordigen. Dat het gaat over rechtsongelijkheid, gezondheid, de waarde van onze huizen en het beeldbepalende karakter van de hoogspanningslijnen en masten.

We hebben benadrukt dat het initiatief is uitgegaan van het ministerie van EZ en dat de wetswijziging die daar voorbereid wordt, bedoeld is om woningeigenaren van huizen die voor 2005 gebouwd zijn gelijke rechten te geven als mensen die in huizen wonen van na 2005. Het gezondheidsargument gaat niet zozeer over de vraag of wonen bij de hoogspanning ongezond is (dat is niet bewezen) maar of potentiële huizenkopers denken dat het ongezond is. In hoeverre de huizenprijzen negatief beïnvloed worden, is moeilijk aan te tonen. Daarover hebben we dan ook geen discussie gehad.

We hebben er sterk op aangedrongen dat de gemeente voor alle duidelijkheid onderzoek laat doen naar de kosten van de verkabeling in Diepenveen en erop gewezen dat de provincie volgens het ministerie ook zou mogen meebetalen. De wethouder begon zelf over een kansrijke financierings-mogelijkheid. Hij zei bovendien dat onze argumenten wat hem betreft niet ter discussie staan. 

De heren hebben toegezegd om met een stappenplan en tijdpad te komen en verder onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden en eventuele alternatieven. Bij dat laatste kunnen wij ons weinig voorstellen want dat gaat bijvoorbeeld over het anders aan de masten ophangen van de kabels. 

De wethouder stelde voor om over een half jaar weer een overleg te beleggen om de stand van zaken te bespreken. Met de ambtenaren gaan we vaker praten. Zodra het stappenplan met tijdpad klaar is, krijgen jullie het toegestuurd. Maandag komt er waarschijnlijk weer een stukje in de Stentor.

Hartelijke groet,

De werkgroep Verkabeling Diepenveen

PS: we hebben inmiddels o.a. contact gehad met het ministerie van EZ, netbeheerder TenneT, de GGD, Provincie Overijssel, Gemeenteraad en het College van B&W.

 

15 april

Er is veel gebeurd sinds onze vorige nieuwsbrief.
Mede dankzij jullie financiële bijdragen hebben we een website kunnen maken die we regelmatig zullen voorzien van nieuwe informatie.
Van de gemeente kregen we bijgaande brief waaruit we opmaken dat onze wensen serieuze aandacht krijgen. Er wordt bij het ministerie van EZ en netbeheerder TenneT nagevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de wetswijziging. Bij de gemeente is men natuurlijk met name benieuwd hoeveel haar eigen bijdrage moet gaan worden. Er is nog geen offerte gevraagd bij TenneT.
Naar verwachting wordt in mei meer bekend over die wetswijziging dus dan sturen we weer een brief. Maar er bestaat een kans dat deze wet pas behandeld wordt als er een nieuwe regering is. Dus …...

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
 

P2240021

 

 img896

 

27 mei
Van Marcel Udink, de ambtenaar die voor ons in de weer is om dingen uit te zoeken, kregen we onderstaande informatie over zijn activiteiten. Er wordt dus aan gewerkt.

We hebben inmiddels een kennismakingsgesprek gehad met het ministerie van Economische Zaken. Ook heb ik contact gezocht met de andere gemeenten in Overijssel waar verkabeling zou kunnen spelen (Raalte en Almelo), om te vernemen hoe het bij hun staat met dit dossier. In Almelo speelt ook uitkoop, dat loopt daar inmiddels. Qua verkabelen is de SvZ bij die gemeenten vergelijkbaar met Deventer. Nog geen definitieve verkabelingsplannen of haalbaarheidstudie laten uitvoeren. Budgettair liggen ook bij die gemeenten flinke uitdagingen. 
Van het ministerie hebben wel bevestigd gekregen dat, zoals verwacht, het nieuwe wetsvoorstel controversieel is verklaard en daardoor is nog niet bekend wanneer het van kracht wordt. Dat wordt pas bekend als een nieuwe regering is geformeerd. 
Verder zijn de criteria voor welke lijnen in aanmerkingen komen voor verkabelen iets aangepast in het wetsvoorstel. Ik moet nog nagaan welke effecten dat voor de lijnen in Deventer heeft. 
Wel goed om van het ministerie te vernemen dat het verkabelingsprogramma niet budget gestuurd is, maar bekostigd wordt via nettarieven en bijdrage decentrale overheden. 
Mocht ons bestuur willen besluiten tot verkabelen, dan is dit dus niet afhankelijk van een (te beperkt) budget van het rijk of netbeheerder. Wat anders van invloed zou kunnen zijn op de planning van het vraagstuk. 
Verder heb ik inmiddels ook contacten met Tennet gehad en de vraagpunten voorgelegd zoals ook in ons gesprek besproken. Dit zijn technische vragen over alternatieven voor en effecten van verkabelen. Zij hebben die vragen intern bij verschillende collega’s uitgezet en ik verwacht binnenkort tot een gesprek te komen. Ik hoop je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Bericht uit de Gemeenteraad
 
 
20 juli
Van een ambtenaar die voor ons in de weer is om dingen uit te zoeken, kregen we het bericht dat er gesprekken gevoerd zijn met netbeheerder TenneT en het ministerie van EZ. 
Op basis daarvan wordt vervolgens een voorstel gemaakt waar wethouder Roronk mee verder kan. Maar nu even niet want het is vakantietijd.
Ook jullie een goede vakantie gewenst.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
 
 
Schermafbeelding 2017 10 23 om 10.33.29 
 
 
 
 
18 oktober
 
We hebben een brief gekregen van de gemeente.
De reactie van de werkgroep staat eronder.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
 
 
 
Schermafbeelding 2017 10 17 om 14.08.18
 
 
Onze reactie
Om de volgende redenen vinden we de inhoud teleurstellend en we hebben dat aan de betrokken ambtenaar en wethouder laten weten:
- Omdat we niets zien in alternatieven voor verkabeling die betekenen dat de kabels bovengronds blijven. Dat verhelpt immers de belangrijkste problemen niet!
- Omdat vertraging in de aanvraag betekent dat we de kans lopen dat het budget van het Rijk op is tegen de tijd dat de aanvraag van Deventer verzonden wordt.
- Dat het prijzenswaardig is dat de gemeente ook aan inwoners denkt die verder van de kabels af wonen maar dat dat geen invloed mag hebben op de voortvarendheid waarmee de door het ministerie en Tennet geselecteerde tracé’s worden aangepakt.
- Waarom laat de gemeente geen onderzoek doen naar de kosten van de verkabeling zodat duidelijk wordt wat de financiële consequenties zijn voor Deventer? En wat is de (financiële) rol van de Provincie?
 
 
25 oktober
  
https://www.internetconsultatie.nl/amvbverkabeling
Vandaag  gevonden op de site van de Rijksoverheid.
Onduidelijk wanneer dit ingaat. Wel dat de consultatieronde net voorbij is.
We begrijpen hier o.a. uit dat ook de Provincie een verzoek tot verkabeling kan indienen.
 
 
6 november
 
Hierbij de reactie op onze brief aan het ministerie van EZ, afdeling Uitkoop en Verkabeling.
 
Het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen, dat momenteel ter consultatie op internet staat, is een uitwerking van het toekomstige artikel 22a van de Elektriciteitswet 1998. In het wetsvoorstel Voortgang Energie Transitie (VET), dat thans ter goedkeuring bij de Tweede Kamer ligt, is de toevoeging van artikel 22a aan de Elektriciteitswet 1998 opgenomen. Allereerst dient dus het wetsvoorstel VET door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd te worden. Het is de bedoeling om het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen gelijktijdig met het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer aan te bieden.
We hopen dat het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen zomer 2018 van kracht gaat. Maar zoals u uit bovenstaande zult begrijpen, is het nog onzeker of dit ook daadwerkelijk lukt.
 
Kortom, we zullen geduld moeten hebben, maar er wordt aan gewerkt.
We vragen de gemeente Deventer alvast voorbereidend werk te gaan doen zoals het aanvragen van een offerte. Zodat Deventer straks niet achteraan in de rij staat bij de aanvraag van de verkabeling en vergoeding van een belangrijk deel van de kosten.
 
 
P2240028
 
15 november
 
Onderstaande reactie kregen we van de Kinderombudsman. En we kregen ook een brief in handen van het Platform Hoogspanning, een club van 20 gemeenten (waar Deventer overigens nog niet bij zit). De gemeenten willen dat ook de provincies meebetalen en het lijkt erop dat ze op uitstel aansturen.
 
Het goede nieuws is dat onze oproep voor landelijke samenwerking van actiegroepen begint aan te slaan. We willen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen de druk verder opvoeren. Zie https://www.onderhoogspanning.nl/nl-onder-hoogspanning

Hartelijk dank voor jullie bericht aan De Kinderombudsman. Daaruit begrijpen wij dat jullie zich zorgen maken over de gevaren voor de volksgezondheid van bovengrondse hoogspanningskabels. Jullie willen dat De Kinderombudsman uitspraak doet ten aanzien van de risico's. Margrite Kalverboer is in de afgelopen maanden al eens eerder benaderd door mensen die zich zorgen maken over gezondheidsklachten van kinderen die mogelijk door (elektromagnetische) straling veroorzaakt worden. In haar reactie heeft zij aangegeven te constateren dat er een maatschappelijke en wetenschappelijke discussie gaande is over dit onderwerp, en dat zij het niet als haar taak ziet zich op dit moment in deze discussie te mengen. We blijven de discussie natuurlijk wel volgen en zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe informatie en inzichten. Onze dank dan ook voor het sturen van informatie omtrent dit punt.

PS:
Actieve groep in Raalte
 
Stap vooruit in Veenendaal
 

4 december

Van een actieve actiegroep elders uit het land kregen we onderstaande informatie.
Geen idee wat het voor ons in Diepenveen gaat betekenen maar daarover zullen we onze contacten bij het ministerie en bij Tennet in januari dan weer aan de tand voelen.
 
Mooie feestdagen gewenst.
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
 
Hierbij geef ik jullie door wat er in de komende tijd aan vergaderingen gepland staan rondom de Wet Voortgang Energietransitie:
15 jan 2018 Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34627) Plenair debat
 
18 jan 2018 Energie
Algemeen overleg
En verder op de website van het landelijk Platform Hoogspanning gelezen dat er onlangs een consulatie is geweest over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij artikel 22a van wetsvoorstel Voortgang Energietransitie:
Hierin is geregeld dat de bijdrage van Gemeenten maximaal €975.000 is per kilometer.
 

En dit ging eraan vooraf

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie). De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 8 december 2016

Willem-Alexander

 

26 januari
 
We gaan een spannende week tegemoet met het einddebat over de elektriciteitswet in de Tweede Kamer en ons overleg op het stadhuis met de verantwoordelijke wethouder Frits Rorink. Meer nieuws volgt daarna.
 
 
1 februari

De Tweede Kamer heeft deze week gesproken en wij hebben vandaag met wethouder Rorink gesproken (zie onder).

Kort om de bocht: positief nieuws. Want de Kamer heeft besloten dat de netbeheerder de verkabeling mag doorberekenen en dat een gemeente als Deventer max. 20% hoeft bij te dragen. Bovendien wordt van de Provincies een bijdrage verwacht. Voor wethouder Rorink was dat reden genoeg om (samen met Raalte en Almelo) in gesprek te gaan met de Provincie. 

Uiteraard betekent dit alles niet dat we binnenkort graafmachines mogen verwachten maar wel dat verkabeling in Diepenveen een stap dichterbij is gekomen. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

VET

De wet VET en de twee moties zijn met ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer! Daarmee wordt het voor veel Gemeenten haalbaar om te gaan verkabelen. 

Ook de Provincie zal een rol gaan krijgen, is de verwachting en in een Algemene maatregel van Bestuur zal de bijdrage voor Gemeenten worden gemaximeerd. Volgende stappen: 
1) Eerste Kamer
2) Nieuw Gemeente College akkoord na de verkiezingen in maart. (Vragen om verkabeling op te nemen in het programma deze vier jaar)
3) Stemming Gemeenteraad over bijdrage verkabeling

 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTE DEVENTER EN DE WERKGROEP VERKABELING DIEPENVEEN.

Aanwezig namens de gemeente Deventer. Wethouder Frits Rorink en beleidsambtenaar Marcel Udink.

Aanwezig namens de werkgroep: Pieter Parmentier, Niek de Hoog, Henk Gelderloos.

De wethouder begint met te vertellen dat hij gisteren voor de raadsleden een presentatie heeft gehouden over de energie transitie. Hij is van plan om Deventer voorop te laten lopen, en niet te wachten op  “Den Haag”

In de Tweede Kamer is de Wet omtrent de energietransitie op 30 januari  aangenomen. Onderdeel van deze wet betreft de verkabeling van hoogspanningslijnen.

De gemeente Deventer wil aandacht vragen voor een oplossing voor alle Deventenaren die op een of andere wijze geconfronteerd worden met hoogspanningslijnen. Er wordt daartoe een brief aan de minister gestuurd. Dit is een actie van alleen de gemeente Deventer .

Door de wet op de verkabeling is tevens bepaald, dat ook de provincies een financiële bijdrage zouden moeten leveren. Op 14 februari a.s. heeft de wethouder een afspraak gepland, samen met de gemeenten Raalte en Almelo, met het provinciebestuur. Wij worden op de hoogte gehouden van de resultaten van dit gesprek (Marcel Udink).

Marcel Udink wijst er nog op dat hij ook wil laten bestuderen, of er alternatieven zijn voor verkabelen.  Alternarieven komen dan waarschijnlijk geheel voor rekening van de gemeente (voor verkabeling is dit max. 20 %).

Wethouder Rorink meldt dat hij met het probleem van verkabelen nog niet naar B&W of de raad is gegaan. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de vaststelling in de Eerste Kamer en de kosten voor Deventer. (doet de provincie mee en voor hoeveel procent?).

Wel zegt hij toe het dossier verkabeling expliciet over te dragen in geval van een andere wethouder na de verkiezingen. 

De werkgroep dringt aan op een onderzoek naar de kosten. Immers zonder begroting weet niemand waar het precies om gaat en kun je er niet mee verder naar B&W, Raad en Provincie. Haast is geboden, want we moeten niet achteraan sluiten als alle gemeenten in actie komen. Marcel meldt dat een onderzoek naar de kosten van verkabeling in Diepenveen ongeveer € 40.000 zal gaan kosten. Goedkeuring van zo'n onderzoek hoeft niet naar de Raad.

Verder dringt de werkgroep aan op prioriteit voor Diepenveen. De problematiek in Diepenveen is aanzienlijk groter dan die bij Blauwenoord en Groot Douwel.

 

Schermafbeelding 2018 02 24 om 15.17.51

 

9 februari

We hebben deze week, op aanraden van de wethouder, de politieke partijen in de gemeenteraad onderstaande brief gestuurd. Als jullie dit signaal kunnen versterken, heel graag.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

 

Geachte Raadsleden,

Zoals u wellicht bekend is, wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om hoogspanningsleidingen voor aangewezen trajecten onder de grond te brengen; Verkabelen. De Tweede Kamer heeft hiervoor op 31 januari een wet aangenomen. Eén van deze trajecten loopt dwars door de bebouwing van het dorp Diepenveen.

Wij (een bewonersgroep van 60 betrokken huishoudens ) zijn nu in gesprek met wethouder Rorink om te trachten dit te realiseren. Natuurlijk heeft hij hiervoor politiek draagvlak nodig.

Wij willen graag van u weten wat u vindt van het nut en noodzaak van deze wet. En specifiek vragen wij uw mening over de urgentie ten aanzien van het traject door Diepenveen. Tevens willen wij graag van u weten of u bereid bent de financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen.

Voor uw informatie sluiten wij hierbij in het verslag van ons gesprek met wethouder Rorink. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.onderhoogspanning.nl  

Wij verzoeken u uw reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 
6 maart
 
Vanmorgen kwam van de gemeente Deventer bijgaande informatie.
Het lijkt me goed nieuws dat er samengewerkt wordt in Overijssel en zal worden met het ministerie. En dat er deze maand al meteen een afspraak komt met het ministerie.
 
Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
 
"Inderdaad heeft er op 15 februari een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gedeputeerde en de wethouders van Raalte, Almelo en Deventer. Het eerste gesprek was bedoeld om na te gaan of het onderwerp op de agenda stond bij de provincie en na te gaan of er draagvlak te vinden is bij de provincie om dit als gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien en of de gedeputeerde kansen ziet om het onderwerp onder te brengen bij de agenda van de energietransitie.
 
De voortgang van de wet Vet is besproken. Het Platform hoogspanning (waarin gemeenten zijn vertegenwoordigd en Deventer en Raalte ook bij aangesloten zijn) heeft de laatste tijd gepleit voor verlaging van de decentrale bijdrage. Dit heeft zoals bekend, geleid tot een verlaging (van 25 naar 20%) en 2 aangenomen moties over de kostenverdeling. Besproken is dat Deventer aan het ministerie kenbaar heeft gemaakt dat er binnen de gemeente ook woningen nabij hoogspanningslijnen liggen die niet in aanmerking komen voor verkabelen, omdat deze lijnen niet boven een z.g. bevolkingskern zijn gelegen. Het college van Deventer heeft de minister verzocht om een oplossing voor alle inwoners en daarbij naast verkabelen ook alternatieven te onderzoeken.
 
Het ministerie EZK werkt aan een pilot voor dit programma. Doel van de pilot is de samenwerking vorm te geven en te onderzoeken welke dwarsverbanden er te leggen zijn met andere ruimtelijke of maatschappelijke opgaven en energietransitie. De intentie is naar elkaar uitgesproken dat de provincie en de 3 gemeenten gezamenlijk gaan meedoen met deze pilot van het ministerie. De provincie geeft aan dat de pilot niet alleen moet gaan over wie betaalt wat maar vooral ook over de inhoud, wat is de onderzoekvraag, welke dwarsverbanden zijn er te leggen en welke effecten zijn er te benoemen. In maart is een eerste afspraak gepland tussen ministerie en gemeenten om over de pilot af te stemmen en tot een onderzoeksvoorstel te komen."
 
 
24 april
 
Vanuit de gemeente kwam het bericht dat er overleg geweest is met het ministerie van EZK. Verwacht wordt dat binnenkort een reactie komt op de vragen die toen zijn gesteld. Daarnaast is het plan besproken om samen met Raalte en Almelo een pilot op te zetten waarbij ook de provincie betrokken zal worden. Wordt vervolgt.
 
Dank voor jullie reacties op mijn vraag over ziektegevallen in jullie huishouden. Ik wil nogmaals benadrukken dat landelijke onderzoeken tot nu toe geen duidelijke relatie hebben kunnen aantonen tussen gezondheid en hoogspanning. 
Volgens netbeheerder TenneT is het mogelijk om de verkabeling zodanig uit te voeren dat het magneetveld bovengronds niet meer meetbaar is. Dus dat willen wij ook.
 
 
11 mei

In een wel erg kort stukje werd vandaag in NRC gemeld dat RTL Nieuws liet weten dat het gevaarlijk is om bij ondergrondse hoogspanningskabels te wonen. Ook staat er dat de Gezondheidsraad aanwijzingen heeft dat bovengrondse kabels risico’s opleveren voor de gezondheid. Hierbij mijn brief aan de redactie.

Dit onderwerp verdient naar mijn mening wel wat meer aandacht. Er zijn namelijk belangrijke ontwikkelingen gaande. Overigens niet over de vraag of dat soort straling nou wel of niet ongezond is want daar hebben de onderzoekers nog steeds weinig nieuws over te melden. 

Maar wel over de plannen voor de zogenaamde verkabeling, het onder de grond stoppen van kabels die nu nog te dichtbij woningen hangen. Het initiatief daarvoor werd enkele jaren geleden genomen door het ministerie van EZK en kabelbedrijf TenneT. Uitgangspunt is dat in 2005 beleid werd vastgesteld waardoor nieuwe woningen niet te dichtbij de kabels gebouwd mogen worden. Voor oudere woningen geldt dat beleid dus niet, met als gevolg dat er sprake is van rechtsongelijkheid.

Onlangs is een wijziging van de Elektriciteitswet (de wet VET) aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat TenneT de verkabeling in haar tarieven doorberekent. Dat maakt de weg vrij om de tracé’s die al geselecteerd zijn te gaan aanpakken. Probleempje is wel dat de gemeenten moeten meebetalen en daar niet happig op zijn. Anderzijds lijkt dat niet onredelijk want er wordt door gemeenten op allerlei manieren aan de verbetering van de leefomgeving gewerkt. En dit is een mooie want het zorgt zowel voor een gezondere omgeving als voor een verbeterd uitzicht wanneer de beeldbepalende masten en kabels verdwijnen.

Een aantal gemeenten treft voorbereidingen om de verkabeling mogelijk te maken. In Overijssel werken enkele steden samen met de Provincie en het Ministerie aan een pilot project. Voor de omwonenden kwam er bovendien goed nieuws van netbeheerder TenneT. Het is mogelijk om de verkabeling zodanig uit te voeren dat het magneetveld bovengronds niet meer meetbaar is. 

 
8 juni
 
Van de hoogspannings werkgroep in Raalte kregen we de brief die zij aan provinciale staten gestuurd hebben. Waaruit maar weer blijkt dat wij zeker niet de enigen zijn die actie voeren. 
 
Het is mooi dat de gemeente Deventer samenwerkt met Raalte. Kunnen ze voordelig de quick scan laten doen. Nu maar afwachten of dat ook het gewenste resultaat oplevert.
 
 
 
1 juli
 
We hebben een brief geschreven aan Provinciale Staten met het verzoek om samen met de gemeente het verkabelen van de hoogspanningslijn in Diepenveen mogelijk te maken. 
 
Goed nieuws komt er uit Zutphen waar de gemeenteraad in maart unaniem instemde met een haalbaarheidsonderzoek. Ook daar gaf een actiegroep de aanzet.
 
 

Aan de Raadsfracties en het College van B&W                                                      Datum: 17 juli 2018

Betreft: Verkabelen hoogspanningslijnen Diepenveen 

Geachte mevrouw, mijnheer,

U krijgt deze brief van de werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning en namens de zestig huishoudens die zij vertegenwoordigt. In deze brief informeren wij u over onze activiteiten t.a.v. het ondergronds brengen (verkabelen) van de hoogspanningslijnen in Diepenveen. En over de mogelijkheden die er momenteel zijn om tegen relatief lage kosten dit maatschappelijke probleem op te lossen.

Diepenveen Onder Hoogspanning 

De werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning heeft in 2017 het initiatief genomen om het verkabelen van de hoogspanningslijnen bij gemeente en provincie onder de aandacht te brengen. Via een gebiedsgerichte aanpak willen wij dat de hoogspanningslijnen die Diepenveen doorsnijden, ondergronds worden gebracht. Meer over onze activiteiten kunt u lezen op de website https://www.onderhoogspanning.nl 

Sinds vorig jaar hebben we regelmatig overleg met uw gemeente over dit onderwerp. De verantwoordelijke wethouder heeft samen met de wethouders van Almelo en Raalte inmiddels contact opgenomen met de gedeputeerde en met het ministerie van EZK. 

Wetsvoorstel 

In de wet VET (voorheen bekend als Wet Stroom) is de regeling verkabeling opgenomen. Deze houdt in dat minimaal 80% van de kosten van het verkabelen worden betaald door Tennet via omslag op tarieven. De lokale bijdrage komt daarmee op 20%. In een Algemene Maatregel van Bestuur wordt de verdere kostenverdeling uitgewerkt. VNG en IPO vertegen-woordigen de gemeenten en provincies in dit traject. 

Waarom verkabelen?

Het verkabelen van de hoogspanningslijnen is een maatschappelijk verantwoordelijkheid om een aantal redenen:

Gezondheid: Volgens onderzoeken van het RIVM is er bij jonge kinderen die langdurig verblijven onder hoogspanningslijnen een verhoogde kans op leukemie. Ook ervaren veel volwassenen klachten door de spanningsvelden die optreden in de nabijheid van de lijnen. Tevens zou er een verhoogde kans op Alzheimer zijn. Daarnaast worden fijnstofdeeltjes opgeladen in de nabijheid van de lijnen waardoor ze mogelijk kunnen leiden tot longschade.

Veiligheid: Recente en minder recente gebeurtenissen maken duidelijk dat bovengrondse hoogspanningslijnen wel degelijk gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Risicofactoren zijn kabelbreuk, brandgevaar, bliksem, ijsvorming en storm. Voorbeelden hiervan zijn: het knappen van een hoogspanningslijn in Warnsveld en de ontploffing van een boom die in aanraking kwam met een hoogspanningslijn alsmede het raken van een hoogspanningslijn met een ver-reiker tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Het feit dat het NIBRA landelijk advies heeft uitgebracht over het handelen bij brand in de nabijheid van hoogspanningslijnen en het feit dat de Veiligheidsregio IJsselland hiervoor een protocol heeft opgesteld, geeft ook al aan dat er wel degelijk extra veiligheidsrisico’s zijn in de nabijheid van hoogspanningsmasten en lijnen.

De waarde van de huizen is lager doordat potentiële kopers denken dat wonen in de nabijheid van de hoogspanningslijnen gezondheidsrisico's oplevert en door de andere genoemde nadelen en de aandacht die daaraan in de media wordt besteed. 

Daarnaast zijn de masten en kabels ontsierend, beperken ze het gebruik van gronden en de leefbaarheid binnen het gebied. Verkabelen biedt nieuwe (ruimtelijke) mogelijkheden, draagt bij aan een betere beeldkwaliteit en neemt de maatschappelijke onrust/angst weg.

Waarom nu?

Door het opstellen van de wettelijke regeling verkabelen erkent de rijksoverheid dat het hebben van hoogspanningslijnen boven woonwijken onwenselijk is. Door nu met een tegemoetkoming in de kosten te komen van minimaal 80% is dit het moment om tegen relatief geringe kosten dit probleem op te lossen.

Op basis van ligging en lengte van de hoogspanningslijnen en het aantal kV's zijn door de wetgever in Overijssel drie gemeenten aangewezen waar dit probleem speelt, te weten: Almelo, Deventer en Raalte. Eén van de geselecteerde tracé's loopt dwars door Diepenveen.

Rol provincie

Primair legt de wetgever de verantwoordelijkheid bij de gemeenten om te verkabelen. 

Na diverse consultatierondes is gebleken dat 20% voor veel gemeenten financieel alsnog een grote uitdaging is om de Wet VET uit te voeren. Daarom wordt nu onderzocht welke rol provincies in de bijdrage zouden moeten hebben. Deze uitwerking zal worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Provincies hadden een belangrijke rol in de stroomvoorziening via aandelen van IJsselmij en Essent. Deze aandelen heeft de provincie Overijssel verkocht en met die middelen investeert zij o.a. in de infrastructuur. 

Zowel de werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning als het platform Hoogspanning en de landelijk samenwerkende actiegroepen, vinden het logisch dat de gemeenten nu in actie komen en het ijzer smeden nu het heet is.

Wij willen u als werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning namens de zestig betrokken huishoudens vragen de verkabeling van de hoogspanningslijn in Diepenveen ook als uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te zien en voortvarend aan te pakken.

Hoogachtend, 

namens de werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning

Drs Pieter A. Parmentier 

 

1 augustus

Het College van B&W heeft in onderstaande brief gereageerd op onze brief van 17 juli. 
We kunnen eruit opmaken dat er van alles gebeurt maar dat de verkabeling zelf nog wel even gaat duren.
Positief is in ieder geval dat de gemeente samen met Raalte, Almelo, de provincie en TenneT een pilot ontwikkelt. Je mag verwachten dat het tracé in Diepenveen daardoor eerder in beeld komt en blijft.
 
img959
 
24 september
De Volkskrant geeft een overzicht m.b.t. de gevaren van straling. Die gevaren blijken volgens de geciteerde onderzoekers en onderzoeken NIET groot te zijn.
Vooralsnog houden wij ons daarom liever aan onze eigen strategie; beperk je tot wat wel aantoonbaar is. De rechtsongelijkheid bijvoorbeeld ten opzichte van de huiseigenaren van woningen die na 2005 zijn gebouwd. En de moeizame verkoopbaarheid van woningen omdat potentiële kopers denken dat het ongezond wonen is nabij de hoogspanning. Evenals de omgevingskwaliteit en de speciale eisen aan hulpverleners bij brand. Kortom; we zetten onze strijd voor verkabeling natuurlijk gewoon voort.
 
17 oktober
Hierbij een artikel uit de Stentor van gisteren. Meer nieuws is er helaas nog niet.
 
 
Schermafbeelding 2018 10 17 om 13.53.33
 
 
 
9 november
 
 
 
In aanvulling op eerdere berichten vandaag, dit bericht van de gemeente.
 
"Bestuurlijk is er afgesproken dat er in het kader van de pilot van het ministerie, per gemeente (Raalte, Almelo en Deventer) een werksessie met technisch inhoudelijke collega’s (stedenbouwer, landschapsarchitect, ecoloog, projectensecretaris, wijkenbeheerder e.d.) wordt georganiseerd om te verkennen of er koppelkansen zijn met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Die sessies worden voorbereid en begeleid door collega’s van de Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland en naast gemeenten zijn provincie en Tennet aanwezig. De sessie voor Deventer zal naar verwachting in januari plaatsvinden.”
 
Dus er wordt aan gewerkt.
 
 
 
Een goed 2019 gewenst met mooie resultaten t.a.v. de verkabeling
 
 
 
24 januari 2019

Hierbij goed verkabeling nieuws uit onze provincie.

Vooralsnog alleen voor ’s Heerenbroek, maar toch.

 

Begin doorgestuurd bericht:

Hallo hoogspanningscollegae,

Het was een kwestie van een lange adem maar HET GIET OAN!

Gisteren is er een motie aangenomen om alsnog tot ondergronds verkabelen over te gaan in s-Heerenbroek. 

Met onze dank aan de Christenunie en CDA!

Ik wens jullie allen succes met de strijd. Ik hoop dat bovenstaande weer extra hoop geeft….

Groeten,

Simone Ebbers

Werkgroep Hoogspanning ‘s-Heerenbroek

 

 

Onze wethouder in Deventer liet weten dat hij het bericht ook ontvangen en gelezen had.