kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

Nb: de meest recente nieuwsbrieven staan onderaan

 

25 maart 2017

Vrijdag hadden Henk, Niek en Pieter een nuttig en plezierig overleg met wethouder Rorink en twee ambtenaren. We hebben uitgelegd wat belangrijk is voor de bijna zestig gezinnen die we als werkgroep vertegenwoordigen. Dat het gaat over rechtsongelijkheid, gezondheid, de waarde van onze huizen en het beeldbepalende karakter van de hoogspanningslijnen en masten.

We hebben benadrukt dat het initiatief is uitgegaan van het ministerie van EZ en dat de wetswijziging die daar voorbereid wordt, bedoeld is om woningeigenaren van huizen die voor 2005 gebouwd zijn gelijke rechten te geven als mensen die in huizen wonen van na 2005.Het gezondheidsargument gaat niet zozeer over de vraag of wonen bij de hoogspanning ongezond is (dat is niet bewezen) maar of potentiële huizenkopersdenkendat het ongezond is. In hoeverre de huizenprijzen negatief beïnvloed worden, is moeilijk aan te tonen. Daarover hebben we dan ook geen discussie gehad.

We hebben er sterk op aangedrongen dat de gemeente voor alle duidelijkheid onderzoek laat doen naar de kosten van de verkabeling in Diepenveen en erop gewezen dat de provincie volgens het ministerie ook zou mogen meebetalen. De wethouder begon zelf over een kansrijke financierings-mogelijkheid. Hij zei bovendien dat onze argumenten wat hem betreft niet ter discussie staan.

De heren hebben toegezegd om met een stappenplan en tijdpad te komen en verder onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden en eventuele alternatieven. Bij dat laatste kunnen wij ons weinig voorstellen want dat gaat bijvoorbeeld over het anders aan de masten ophangen van de kabels.

De wethouder stelde voor om over een half jaar weer een overleg te beleggen om de stand van zaken te bespreken. Met de ambtenaren gaan we vaker praten. Zodra het stappenplan met tijdpad klaar is, krijgen jullie het toegestuurd. Maandag komt er waarschijnlijk weer een stukje in de Stentor.

Hartelijke groet,

De werkgroep Verkabeling Diepenveen

PS: we hebben inmiddels o.a. contact gehad met het ministerie van EZ, netbeheerder TenneT, de GGD, Provincie Overijssel, Gemeenteraad en het College van B&copyW.

 

15 april

Er is veel gebeurd sinds onze vorige nieuwsbrief. Mede dankzij jullie financiële bijdragen hebben we een website kunnen maken die we regelmatig zullen voorzien van nieuwe informatie. Van de gemeente kregen we bijgaande brief waaruit we opmaken dat onze wensen serieuze aandacht krijgen. Er wordt bij het ministerie van EZ en netbeheerder TenneT nagevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de wetswijziging. Bij de gemeente is men natuurlijk met name benieuwd hoeveel haar eigen bijdrage moet gaan worden. Er is nog geen offerte gevraagd bij TenneT. Naar verwachting wordt in mei meer bekend over die wetswijziging dus dan sturen we weer een brief. Maar er bestaat een kans dat deze wet pas behandeld wordt als er een nieuwe regering is. Dus …...

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen


P2240021
img896

 

27 mei
Van Marcel Udink, de ambtenaar die voor ons in de weer is om dingen uit te zoeken, kregen we onderstaande informatie over zijn activiteiten. Er wordt dus aan gewerkt.

We hebben inmiddels een kennismakingsgesprek gehad met het ministerie van Economische Zaken. Ook heb ik contact gezocht met de andere gemeenten in Overijssel waar verkabeling zou kunnen spelen (Raalte en Almelo), om te vernemen hoe het bij hun staat met dit dossier. In Almelo speelt ook uitkoop, dat loopt daar inmiddels. Qua verkabelen is de SvZ bij die gemeenten vergelijkbaar met Deventer.Nog geen definitieve verkabelingsplannen of haalbaarheidstudie laten uitvoeren. Budgettair liggen ook bij die gemeenten flinke uitdagingen.
Van het ministerie hebben wel bevestigd gekregen dat, zoals verwacht, het nieuwe wetsvoorstel controversieel is verklaard en daardoor is nog niet bekend wanneer het van kracht wordt. Dat wordt pas bekend als een nieuwe regering is geformeerd.
Verder zijn de criteria voor welke lijnen in aanmerkingen komen voor verkabelen iets aangepast in het wetsvoorstel. Ik moet nog nagaan welke effecten dat voor de lijnen in Deventer heeft.
Wel goed om van het ministerie te vernemen dat het verkabelingsprogramma niet budget gestuurd is, maar bekostigd wordt via nettarieven en bijdrage decentrale overheden.
Mocht ons bestuur willen besluiten tot verkabelen, dan is dit dus niet afhankelijk van een (te beperkt) budget van het rijk of netbeheerder. Wat anders van invloed zou kunnen zijn op de planning van het vraagstuk.
Verder heb ik inmiddels ook contacten met Tennet gehad en de vraagpunten voorgelegd zoals ook in ons gesprek besproken. Dit zijn technische vragen over alternatieven voor en effecten van verkabelen. Zij hebben die vragen intern bij verschillende collega’s uitgezet en ik verwacht binnenkort tot een gesprek te komen. Ik hoop je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Bericht uit de Gemeenteraad
https://deventer.groenlinks.nl/nieuws/hoogspanning-deventer

 

20 juli
Van een ambtenaar die voor ons in de weer is om dingen uit te zoeken, kregen we het bericht dat er gesprekken gevoerd zijn met netbeheerder TenneT en het ministerie van EZ.
Op basis daarvan wordt vervolgens een voorstel gemaakt waar wethouder Roronk mee verder kan. Maar nu even niet want het is vakantietijd.
Ook jullie een goede vakantie gewenst.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

Schermafbeelding 2017 10 23 om 10.33.29

18 oktober

We hebben een brief gekregen van de gemeente.
De reactie van de werkgroep staat eronder.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

Schermafbeelding 2017 10 17 om 14.08.18 Onze reactie
Om de volgende redenenvinden we de inhoud teleurstellend en we hebben dat aan de betrokken ambtenaar en wethouder laten weten:
- Omdat we niets zien in alternatieven voor verkabeling die betekenen dat de kabels bovengronds blijven. Dat verhelpt immers de belangrijkste problemen niet!
- Omdat vertraging in de aanvraag betekent dat we de kans lopen dat het budget van het Rijk op is tegen de tijd dat de aanvraag van Deventer verzonden wordt.
- Dat het prijzenswaardig is dat de gemeente ook aan inwoners denkt die verder van de kabels af wonen maar dat dat geen invloed mag hebben op de voortvarendheid waarmee de door het ministerie en Tennet geselecteerde tracé’s worden aangepakt.
- Waarom laat de gemeente geen onderzoek doen naar de kosten van de verkabeling zodat duidelijk wordt wat de financiële consequenties zijn voor Deventer? En wat is de (financiële) rol van de Provincie?

 

25 oktober

https://www.internetconsultatie.nl/amvbverkabeling
Vandaag gevonden op de site van de Rijksoverheid.
Onduidelijk wanneer dit ingaat.
Wel dat de consultatieronde net voorbij is.
We begrijpen hier o.a. uit dat ook de Provincie een verzoek tot verkabeling kan indienen.

 

6 november

Hierbij de reactie op onze brief aan het ministerie van EZ, afdeling Uitkoop en Verkabeling.

Het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen, dat momenteel ter consultatie op internet staat, is een uitwerking van het toekomstige artikel 22a van de Elektriciteitswet 1998. In het wetsvoorstel Voortgang Energie Transitie (VET), dat thans ter goedkeuring bij de Tweede Kamer ligt, is de toevoeging van artikel 22a aan de Elektriciteitswet 1998 opgenomen. Allereerst dient dus het wetsvoorstel VET door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd te worden. Het is de bedoeling om het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen gelijktijdig met het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer aan te bieden.
We hopen dat het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen zomer 2018 van kracht gaat. Maar zoals u uit bovenstaande zult begrijpen, is het nog onzeker of dit ook daadwerkelijk lukt.

Kortom, we zullen geduld moeten hebben, maar er wordt aan gewerkt. We vragen de gemeente Deventer alvast voorbereidend werk te gaan doen zoals het aanvragen van een offerte. Zodat Deventer straks niet achteraan in de rij staat bij de aanvraag van de verkabeling en vergoeding van een belangrijk deel van de kosten.P2240028

15 november

Onderstaande reactie kregen we van de Kinderombudsman. En we kregen ook een brief in handen van het Platform Hoogspanning, een club van 20 gemeenten (waar Deventer overigens nog niet bij zit). De gemeenten willen dat ook de provincies meebetalen en het lijkt erop dat ze op uitstel aansturen.

Het goede nieuws is dat onze oproep voor landelijke samenwerking van actiegroepen begint aan te slaan. We willen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen de druk verder opvoeren. Zie https://www.onderhoogspanning.nl/nl-onder-hoogspanning

Hartelijk dank voor jullie bericht aan De Kinderombudsman. Daaruit begrijpen wij dat jullie zich zorgen maken over de gevaren voor de volksgezondheid van bovengrondse hoogspanningskabels. Jullie willen dat De Kinderombudsman uitspraak doet ten aanzien van de risico's.Margrite Kalverboer is in de afgelopen maanden al eens eerder benaderd door mensen die zich zorgen maken over gezondheidsklachten van kinderen die mogelijk door (elektromagnetische) straling veroorzaakt worden. In haar reactie heeft zij aangegeven te constateren dat er een maatschappelijke en wetenschappelijke discussie gaande is over dit onderwerp, en dat zij het niet als haar taak ziet zich op dit moment in deze discussie te mengen. We blijven de discussie natuurlijk wel volgen en zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe informatie en inzichten. Onze dank dan ook voor het sturen van informatie omtrent dit punt.

PS:
Actieve groep in Raalte
http://www.kabelvrijraalte.nl